Eco-Friendly UPVC Flush Sash Windows: What You Need to Know